Allmänna villkor

För uthyrning av maskiner och utrustningar för byggnadsarbeten, samt vid försäljning av vara.

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om annat inte skriftligen avtalats mellan uthyrare/säljare och hyrestagare/köpare.
§ 2 Leverans
All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Där uthyraren medverkar till att få fram hyresmateriel från annan ort, skall hyrestagaren bekosta alla kostnader i samband med uthyrningen.
§ 3 Reklamation
Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.
§ 4 Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dagen då hyres¬materielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig for avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas, om ej annat anges.
§ 5 Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Reservation for prisändringar. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som for hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Vid tvåskiftsdrift tillkommer 80 % och vid treskiftsdrift ytterligare 60 % av hyreskostnaden. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.
§ 6 Äganderätt till hyresmateriel
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut materielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.
§ 7 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmateriel får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift.
§ 8 Tillsyn och vård
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vard. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitagedelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.
§ 9 Reparationer
Hyrestagaren får inte – med nedan angivet undantag – utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera hyresmaterielen. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitagedelar på arbetsplatsen bekostas och utförs av hyrestagaren. Övriga reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.
§ 10 Ansvar för skador
Hyrestagaren ansvarar för samtliga person- och sakskador som Hyrestagaren, eller annan för vilken Hyrestagaren ansvarar, orsakar genom vårdslöshet. Om Hyrestagaren enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en skada, ansvarar Hyrestagaren oavsett föregående stycke för den uppkomna skadan. Hyrestagarens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 10 Mkr per skada och 20 Mkr per år.
§ 11 Försäkring
Hyrestagaren förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Hyrestagarens skadeståndsrättsliga ansvar enligt § 10 ovan. Detta inkluderar skydd för skada på eller förlust av Uthyraren tillhörig och av Hyrestagaren omhändertagen egendom. Uthyraren har egendomsförsäkring för hyresobjektet. Kostnaden för denna försäkring debiteras Hyrestagaren med 6% av bruttobeloppet. Vid skada som kan ersättas av Uthyrarens egendomsförsäkring svarar Hyrestagaren för självrisken.
§ 12 Grov vårdslöshet och uppsåt
I § 10 angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om Hyrestagaren har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
§ 13 Återtagande
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad  
§ 14 Force majeure
Uthyrningen gäller med reservation for omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning for av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.
§ 15 Tvister
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt, av skiljeman enligt gällande svensk lag därom. Uthyraren får dock vid allmän domstol ansöka om handräckning for återtagande av hyresmateriel.
§ 16 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med diskonto + 8 % per år samt lagstadgad påminnelseavgift. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Frakt och transport till och från förråd betalas av hyrestagaren. Hyrorna inkluderar inte kostnad för driv- och smörjmedel. Om hyresmaterielen utsatts for onormal förslitning är hyrestagaren skyldig att ersatta uthyraren for värdeminskningen. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp.
§ 17 Äganderättsförbehåll
Vid köp förblir varan säljarens egendom till full ersättning erlagts.